Politica firmei

POLITICA  REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE OCUPAŢIONALĂ

Principiile de bază ale societăţii noastre sunt:

 • orientarea întregii activităţi către satisfacerea cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor prin oferirea produse și servicii de calitate la preţuri concurenţiale, în condițiile respectării cerințelor legale și de reglementare;
 • tratarea cu seriozitate a tuturor relaţiilor de colaborare cu toate părţile interesate în vederea câştigării şi menţinerii pieţelor de desfacere;
 • obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi relaţii optime de comunicare cu furnizorii şi clienţii;
 • desfășurarea activității astfel încât să se prevină poluarea mediului înconjurator;
 • respectarea cerințelor legale și de reglementare în vigoare și a altor cerințe la care societatea subscrie;
 • desfășurarea activității astfel încât să se prevină incidentele și îmbolnăvirile profesionale

Condiţia de bază pentru ca aceste principii să devină realitate, este respectarea cerinţelor sistemului de management al Calităţii, Mediului şi Securității și Sănătății ocupaționale implementat în organizaţia noastră, conform standardelor ISO 9001 : 2015, ISO 14001: 2015 și ISO 45001:2018. Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:

 • semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii;
 • eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi pentru reducerea costurilor noncalităţii;
 • instruirea permanentă a personalului angajat care să conducă la creşterea calitativă a produselor/serviciilor, gestionarea corecta a resurselor si evitarea incidentelor;
 • îmbunătățirea infraștructurii în vederea îmbunătățirii proceselor desfășurate de organizație pentru veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor;
 • analiza periodică a datelor pentru identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţilor;
 • monitorizarea aspectelor de mediu astfel încât să se prevină poluarea mediului înconjurător și valorificarea deșeurilor;
 • asigurarea condițiilor optime de munca astfel încât să se evite incidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale ale angajaților, vizitatorilor, contractorilor și a altor părți interesate.

Conducerea organizației a stabilit, că prezenta politica să fie comunicată tuturor persoanelor care lucrează sub controlul organizației cu scopul ca aceștia să devină conștienți cu privire la obligațiile lor individuale în domeniul calității, mediului și securității și sănătății ocupaționale, să fie disponibilă părților interesate și să fie analizată periodic pentru a se asigură că aceasta rămâne relevantă și adecvată pentru organizație.

Conducerea societății se angajează pentru perioada următoare să analizeze periodic adecvarea Sistemului de Management Integrat în vederea îmbunătăţirii permanente a eficacităţii acestuia.