Acordare avize tehnice

Aviz de branşare-racordare la reţeaua de apă potabilă şi canalizare

Acte necesare:

 • cerere
 • copie act de identitate
 • act de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, închirierecertificat de înregistrare, în cazul agenţilor economici
 • proiect tehnic în 2 exemplare întocmit de un proiectant autorizat, conţinând: memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului, breviar de calcul privind necesarul de apă, breviar de calcul privind debitele restituite în reţeaua de canalizare publică pe categorii de ape uzate şi cu referiri la compoziţia acestora (de la proiectant autorizat), plan de situaţie cu branşamentul / racordul de canalizare propus, profil longitudinal, detaliu cămin de apometru, de racordare, etc.
 • pentru agenţii economici poluatori – cronograma debitelor de ape uzate, planul instalaţiilor de pre-epurare preconizate, specificarea caracteristicilor proiectate ale apelor uzate pre-epurate.
 • desenele în format DWG

Taxă: 1355 lei fără TVA
Termen de eliberare: 15-30 zile

Aviz tehnic pentru contorizare consum apă în apartament

Acte necesare

 • cerere tip, conţinând acordul Asociaţiei de proprietari
 • copie act de identitate
 • copie act de proprietate
 • proiect tehnic în 2 exemplare (memoriu, breviar de calcul, plan de situaţie sc:1:500, plan apartament cu instalaţiile de apă

Fără taxe
Termen de eliberare: 15-30 zile

Aviz de traseu necesar la obţinerea autorizaţiei de construire

Acte necesare:

 • cerere tip
 • copie act de identitate/certificat de înregistrare
 • act de proprietate
 • plan de încadrare
 • fişa tehnică de la proiectant autorizat
 • certificat de urbanism
 • plan de situaţie (2 exemplre)

Taxă: 166,39 lei fără TVA
Termen de eliberare: 15-30 zile

Notificare privind transcrierea contractului de furnizare apă şi canalizare

Acte necesare

 • cerere
 • copie act de identitate/certificat de înregistrare
 • acordul proprietarului pt.încheierea contractului pe numele chiriașului în cazul în care imobilul este închiriat
 • act de proprietate, contract de închiriere
 • declaraţie de renunţare la contract a persoanei care cedează

Fără taxe
Termen de eliberare: 15-30 zile

Aviz tehnic pentru preluare ape uzate prin vidanjare în vederea contractării serviciului

Acte necesare

 • cerere cu specificarea tipului şi cantităţii de ape uzate
 • certificat înmatriculare firmă
 • act de proprietate

Taxă: 110,92 lei fără TVA
Termen de eliberare: 15-30 zile